17173 > LOL-英雄联盟 > cos > 正文

小祈爬坑手册辅助篇:风女的正确使用方法

2014-07-22 作者:17173-祈 来源:转载 手机订阅 神评论

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />

<title>小祈爬坑手册辅助篇:风女的正确使用方法</title>

<link type="image/x-icon" rel="icon" href="http://ue2.17173.itc.cn/images/lib/v1/favicon-hd.ico" />

<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="http://ue3.17173.itc.cn/images/lib/v1/favicon.ico" />

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://lol.17173.com/2014/css/index.css" />

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://lol.17173.com/2014/css/style.css" />

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ue8.17173.itc.cn/cache/lib/v2/reset-and-utils-1.0.css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ue8.17173.itc.cn/cache/lib/v1/mods/article-zhuanqu-v1.min.css" />

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://lol.17173.com/2014/css/final.css" />

<style>

p{text-indent:2em;}

.guide05-d .intro{float:left;}

.guide-author-area{}

</style>

</head>

<body class="page-final">

<div class="wrap">

<div class="wrap-in">

  <div class="content">

    <div class="final-con clearfix">

      <div class="zhuanqu-v1">

        <div class="mod-article">

          <div class="article"> <a name="title"></a> 

            <!--下面这个是文章标题,请按照群共享的规范些清楚标题-->

            <h1>小祈爬坑手册辅助篇:风女的正确使用方法</h1>

            <div class="info"> 

              <!--下面这个是发布时间,请改为你给编辑这个文档的时候的时间--> 

              <span class="col-01">时间:2014-05-12</span> 

              <!--下面这个是作者,请改为你自己的昵称--> 

              <span class="col-02">作者:17173_17173-祈</span></span> </div>

            <a name="summary"></a>

            <div class="summary"> 

              <!--下面这个是你写的整篇攻略的概要,请总结一下你的攻略的要点,写在下面-->

              <div class="col-02">到了现在的版本,随着站桩adc的崛起,辅助的保护能力比起开团能力让人更为看重,这时候,风女无疑是你最佳的选择。</div>

              <div class="clear"></div>

            </div>

            <a name="content"></a>

            <div class="content"> 

              <!--正文开始-->

              

              <div class="gudie"> 

                

                <!--下面是作者介绍,需要写清楚你的大区,昵称,3个擅长英雄,段位和胜场截图-->

                <div class="guide01" style="padding:5px;background:url(http://i1.17173.itc.cn/2014/lol/2014/why/1_04.png) no-repeat;width:900px;height:428px;">

                  <div class="guide-tit" style="margin-top:30px; margin-left:30px;width:815px;">

                    <div class="guide-tit-con"> 

                      <!--下面的不需要改-->

                      <div class="guide-tit-con-l">1</div>

                      <div class="guide-tit-con-r">作者介绍</div>

                    </div>

                  </div>

                  <p style="TEXT-INDENT: 2em"><b>本文由17173英雄联盟特约作者【17173-祈】原创,欢迎转载,转载请注明作者及来源,谢谢。</b></p>

                  <div class="guide01-d">

                    <div class="guide01-01" style="padding-left:30px;">

                      <div class="guide-author" style="margin:0;">

                        <div class="guide-author-img"> 

                          <!--改为你的LOL号的头像--> 

                          <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/18/1405652411534_image_48231.jpg" /> </div>

                        <div class="guide-author-name"> 

                          <!--改为你的LOL号的大区-->

                          <div class="guide-author-area">大区:祖安</div>

                          <!--改为你的LOL号的昵称-->

                          <div class="guide-author-id">ID:cool丶down</div>

                        </div>

                      </div>

                      <div class="guide-author-goodat"> 

                        <!--下面的不需要改-->

                        <div class="guide-author-goodat-t">擅长英雄:</div>

                        <div class="guide-author-goodat-d">

                    <ul>

                        <li>  <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的数据库地址--> <a href="http://cha.17173.com/lol/heros/details/157.html" target="_blank" title="圣枪游侠"> 

                        <div class="guide-hero-img">

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的头像--> <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483109609_image_46917.jpg" alt="圣枪游侠" title="圣枪游侠"> 

                        </div>

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的称号-->

                        <div class="guide-hero-name">

                        圣枪游侠                        </div>

                        </a></li> 

                         <li> <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的数据库地址--> <a href="http://cha.17173.com/lol/heros/details/24.html" target="_blank" title="武器大师"> 

                        <div class="guide-hero-img">

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的头像--> <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483109610_image_46918.jpg" alt="武器大师" title="武器大师"> 

                        </div>

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的称号-->

                        <div class="guide-hero-name">

                        武器大师                        </div>

                        </a></li> 

                         <li>  <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的数据库地址--> <a href="http://cha.17173.com/lol/heros/details/67.html" target="_blank" title="暗夜猎手"> 

                        <div class="guide-hero-img">

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的头像--> <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483109611_image_46919.jpg" alt="暗夜猎手" title="暗夜猎手"> 

                        </div>

                        <!--改为你擅长的第一个LOL英雄的称号-->

                        <div class="guide-hero-name">

                        暗夜猎手                        </div>

                        </a> </li>

                    </ul>  

                      </div>

                      </div>

                    </div>

                    <div class="guide01-02" style="width:260px;height:200px;"> 

                      <!--改为你的LOL段位的图片,像素为宽200像素,高230像素--> 

                      <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483109592_image_46915.jpg" /> </div>

                    <div class="guide01-03" style="width:260px;height:200px;"> 

                      <!--改为你的LOL游戏胜场次的图片,像素为宽200像素,高230像素--> 

                      <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483109607_image_46916.jpg" /> </div>

                  </div>

                </div>

                </div>

                <div class="guide02">

                  <div class="guide-tit">

                    <div class="guide-tit-con">

                      <div class="guide-tit-con-l">2</div>

                      <div class="guide-tit-con-r">风暴之怒英雄浅析</div>

                    </div>

                  </div>

                 

                  <div class="guide02-d">

                    <div class="guide02-d-01">

                      <div class="guide-author">

                        <div class="guide-author-img"> 

                          <!--改为你做的英雄的数据库地址--> 

                          <a href="http://cha.17173.com/lol/heros/details/40.html" target="_blank">

                          <div> 

                            <!--改为你做的英雄的头像地址--> 

                            <img src="http://i8.17173.itc.cn/v3/outcms/2014/07/16/1405483219927_image_46922.jpg" /> </div>

                          <!--改为你做的英雄的称号名-->

                          <div>风暴之怒</div>

                          </a> </div>

                        <div class="guide-author-name"> 

                          <!--英雄的定位和位置-->

                          <div class="guide-author-area">定&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位:<!--改为你做的英雄的称号名-->辅助</div>

                          <!--操作难度,可手动复制删减星星-->

                          <div class="guide-author-id">操作难度:★★★★</div>

                        </div>

                      </div>

                    </div>

                    <div class="guide02-d-02" style="margin-left:60px;">

                      <p style="text-indent:0em;"><strong>风暴之怒的优点</strong></p>

                      <p style="TEXT-INDENT: 2em">反手能力强,控制多,保护能力一流</p>

                      <p style="text-indent:0em;"><strong>风暴之怒的缺点</strong></p>

                      <p style="TEXT-INDENT: 2em">先手能力不足,伤害过低,大招用不好容易坑队友</p>


手机看攻略,电脑玩游戏两不误!
加点再也不需要切来切去啦~
下载17173APP
【LOL-英雄联盟】最新消息第一时间推送给你

相关阅读:

签到成功!

连续签到: 天  累计签到: 天

更多»今日抢签到排名